วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Cyber

Cyber (ไซเบอร์) คืออะไร
ในความหมายของผม คือ เครือข่าย(คอมพิวเตอร์) ที่มีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นภายในนั้น
องค์ประกอบของไซเบอร์
1. เครื่องมือต้นทาง/ปลายทางและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คือเครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้ อาจจะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต เครื่องคีออสต่าง ๆ เช่น ATM เป็นต้น ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่าย 
2. เครือข่าย(คอมพิวเตอร์) ...
3. ผู้ใช้ ...
4. กิจกรรมหรือการกระทำ ...
5. ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม ...

ถ้านำ Cyber ไปนำหน้าคำอื่น (ถ้า ไซเบอร์ ภาษาไทยนำไปต่อท้ายคำอื่น) จะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับไซเบอร์ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเกิดขึ้นเฉพาะในไซเบอร์ หรือ มีผลกระทบออกมานอกไซเบอร์ได้
เช่น
Cyberspace (...) หมายถึง พื้นที่เสมือนในไซเบอร์ โยงใยไปทั่วเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันไม่มีขอบเขตทางกายภาพ
Cybersecurity (ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) หมายถึง การรักษาความมั่งคงปลอดภัย ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในนั้น ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ
Cyber Crim (อาชญากรรมไซเบอร์) หมายถึง อาชญกรรมที่เกิดขึ้นในไซเบอร์
Cyber War (สงครามไซเบอร์) หมายถึง สงครามที่เกิดขึ้นในไซเบอร์

หมายเหตุ หัวข้อนี้ผมมีการอัฟเดทอยู่เรื่อย ๆ ดังนั้นจึงต้องการความคิดเห็นจากท่านผู้อ่านในการเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อทำให้คำนิยามเหล่านี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขอบคุณครับ

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รู้เท่าทันขบวนการล้มสถาบันพระมหากษัตริย์

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามีขบวนการล้มสถาบันพระมหากษัตริย์หรือที่เรียกกันว่าขบวนการล้มเจ้า แต่ทุกคนที่ร่วมอยู่ในขบวนการพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยคิดหรือเคยกระทำการดังกล่าว แต่ด้วยพฤติกรรม การพูด การให้สัมภาษณ์ การปราศัยในที่ประชุมสมาคมต่าง ๆ การเขียนบทความ ฯลฯ ต่างมุ่งไปสู่การล้มล้างสถาบันทั้งสิ้น เขาทำเพื่ออะไร ทำแล้วได้อะไร ทำแล้วผลสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นคืออะไร ชาติไทยต้องไปเป็นขี้ฆ่าวัฒนธรรมต่างชาติหรือไม่ เราคนไทยทุกคนต้องรู้เท่าท้นและช่วยกันทำในสิ่งที่ถูกต้องกับวัฒนธรรมของชาติไทยที่ดีที่สืบต่อกันมายาวนานที่ทำให้ไทยยังคงเป็นไทยอยู่จนถึงปัจจุบันนี้